Bratislavské vodácke noviny

Prvé vydanie štvrťročníka “Bratislavské vodácke noviny” zhŕňa to najpodstatnejšie zo života vodákov v hlavnom meste.

Obsah:

Príhovor predsedu

Ahojte vodáci, 

Dostalo sa vám do rúk historicky prvé číslo Bratislavských Vodáckych novín, pomocou ktorých chceme bratislavskú vodácku obec informovať o témach, ktoré sa dotýkajú vodákov*.

*Pod pojmom vodáci/vodáctvo rozumieme všetky druhy bezmotorového športu
v plavidlách ako sú napr. kajaky, kanoe, veslice, skify, paddle boardy,
rafty, pramice, prevádzané na stojatých, tečúcich, alebo divokých vodách.

Vydavateľom týchto novín je  občianske združenie Asociácia bratislavských vodáckych klubov (ABVK). ABVK vznikla v roku 2015 ako zastrešujúca organizácia viac ako 20 vodáckych klubov v Bratislave s členskou základňou vyše 2000. Obsahom činnosti ABVK je popularizácia lodeníc a vodáckeho športu medzi Bratislavčanmi, ochrana záujmov vodáckych klubov v Bratislave,spolupráca lodeníc s orgánmi mesta a mestských častí, VÚC ako i s rôznymi záujmovými skupinami a organizáciami pri riešení otázok vodáckeho športu a oddychu pre Bratislavčanov, iniciácia a posudzovanie rozvojových plánov a územného plánu mesta pre oblasti v okolí Dunaja.

Naša spojená sila sa ukázala aj pri zorganizovaní niekoľkých úspešných petícií s podporou
vyše 10 000 signatárov, výsledkom ktorých bolo napr. spustenie procesu obnovenia prírodnej dunajskej pláže Lido (o stave informujeme nižšie) a zachovania činnosti vodáckych klubov v lokalite Lido v Petržalke.

Aj v roku 2019 rozšírené predsedníctvo ABVK usilovne pracovalo a v tomto vydaní
Novín sme priblížili niektoré hlavné témy, ktorým sme sa venovali. 

Zároveň pripomínam, že tento mesiac sa uskutoční Valné zhromaždenie ABVK, kde budeme informovať o činnosti, predstavíme plány na ďalší rok a zvolíme členov
výkonného predsedníctva (viď informácia dolu).

       Budeme radi ak si Vodácke noviny prečítate, budete ich zdieľať s kamarátmi vodákmi a dáte nám vedieť či sa vám to páčilo.

Vlado Mišík

v mene Predsedníctva ABVK

Valné zhromaždenie ABVK

Valné zhromaždenie ABVK sa uskutoční 28. novembra (štvrtok) 18:00 v klubovni lodenice Kanoistický Klub Karlova Ves   (Vinohrady), Botanická 9, 841 04 Bratislava

(pri Karloveskej zátoke). Pozvánky boli zaslané predsedom klubov. Tešíme sa na hojnú účasť. Na schôdzi budeme preberať najmä nižšie zmienené témy.

 

Kontakt:  info@abvk.sk

Nové Memorandum o spolupráci medzi ABVK a Hl mestom Bratislava

V marci 2019 poslanci MZ Bratislava schválili prijatie Memoranda o
spolupráci medzi ABVK a Hl mestom Bratislava, ktoré následne bolo podpísané 3. apríla.


Toto Memorandum nahradilo Memorandum z roku 2012 medzi Mestom, KST a
petržalskými lodenicami, ktoré sa v ňom zaviazali z územia odísť v súlade s platným
územným plánom. 

Naproti tomu nové Memorandum požaduje zmeny v územnom pláne so
zachovaním funkcie lodeníc v petržalskej lokalite Lido. Okrem toho sa obe
strany zaviazali spolupracovať na nasledovných témach:

Vybudovanie mestskej dunajskej pláže Lido

Vypracovanie dlhodobej koncepcie využitia bratislavských brehov

Súčinnosť pri vybudovaní vodácko-cyklistického kempingu

Súčinnosť pri realizácii tzv Bratislavského Dunajského parku: sprietočnenie a revitalizácia pôvodných riečnych ramien Dunaja a Moravy, najmä: Ovsišťského (tzv. Lido zátoky), Starohájskeho (Zuzana) a Jarovského ramena, Karloveského ramena, ako aj odstránenie nánosov v spodnej časti Karloveského ramena, Devínskeho ramena (Slovanský ostrov), revitalizácia pôvodnej delty Moravy

Spolupráca pri vybudovaní a rozvoji areálu kanoistiky a veslovania na Zemníku a pri údržbe a rekonštrukcii areálu divokej vody v Čunove

Vytváranie podmienok pre zaistenie bezpečného športovania mládeže na Dunaji a iných vhodných vodných plochách v meste.

Príprava projektu verejnej mestskej lodenice a podpora mestských častí Bratislavy pri príprave projektov/zámerov lodeníc v mestských častiach. 

K týmto témam sa už uskutočnili dve pracovné stretnutia medzi zástupcami
Mesta a ABVK.

Lido Lagúna

Obnovenie tradície populárnej prírodnej dunajskej mestskej pláže vrátane sprietočnenia Lido zátoky (Ovsišťského ramena), zachovanie činnosti vodáckych klubov v lokalite Lido.

Vízii sú priaznivo naklonené všetky dotknuté subjekty: primátor, poslanci, developeri, miestni aktivisti aj ochranári. 

Podmienkou na realizáciu sú zmeny v územnom pláne: časový horizont na tieto zmeny (ktoré spolu s nami tlačia aj developeri a Mesto) je asi dva roky. 

Zanášanie Karloveskej zátoky

Po stretnutí vodákov z Karloveskej zátoky iniciovanom ABVK ohľadne tejto témy bola potreba bagrovania konzultovaná so starostkou MČ Karlova Ves, BROZ, BVS: všetci vyslovili podporné stanovisko. 

Pre realizáciu je nutná spolupráca správcu toku (SVP š.p.) – o stretnutie s riaditeľom povodia Dunaj Ing. J. Dúczom sme požiadali 21. októbra, na povrdenie dátumu stretnutia momentálne čakáme.

Upratovanie bratislavských brehov

Ako sa stalo dobrou tradíciou za posledných niekoľko rokov, aj tento rok sa v apríli pod taktovkou bratislavských vodákov, s podporou Hl m Bratislavy a dotknutých mestských častí, a hlavne s prispením stoviek dobrovoľníkov a spolupracujúcich organizácií vyčistili brehy Dunaja v Bratislave. 

Pri príležitosti tohto symbolického aktu čistenia priestoru na ktorom nám záleží sme zároveň na tlačovej konferencii informovali o pálčivých témach súvisiacich s Dunajom dotýkajúcich sa nie len vodákov (informujeme o nich aj v týchto Vodáckych novinách). 

Slovenský Dunaj na PET Kajaku

Satelitným podujatím Upratovania bratislavských brehov bola plavba člena predsedníctva ABVK Tomáša Ščepku na kajaku z PET fliaš. Tomáš na vlastnoručne zhotovenom kajaku z takmer 300 PET fliaš, veľká časť ktorých bola vyzbieraná počas upratovania bratislavských brehov, prepádloval vyše 170km na trase z Devína do Szobu. 

Svojou dobre medializovanou akciou upozornil na problém mikroplastov a makroplastov, znečisťujúcich naše toky.

Reportáž tu: link

Nebezpečné piliere mosta D4R7

Napriek intenzívnym snahám ABVK poukazujúcich na smrteľne nebezpečné riešenie prietočnej (pod hladinou) konštrukcie riečnych pilierov mosta D4R7 minister Érség vydal stavebné povolenie na tieto zmeny a piliere v toku už sú osadené. 

VYZÝVAME VŠETKÝCH VODÁKOV K OBOZRETNOSTI A POKIAĽ MOŽNÉ PILIEROM SA ZĎALEKA VYHÝBAŤ!!! 

Na podnet viacerých organizácií vrátane ABVK, Európska investičná banka, ktorá stavbu mosta spolufinancuje, začala v tejto veci vyšetrovanie. 

Ako kompenzačné opatrenie požadujeme vybudovanie bezpečnej obchádzkovej trasy pre malé plavidlá, sprietočnením Jarovského a Starohájskeho ramena, ktoré sú súčasťou Dunajského parku.

Otvorenie novej obecnej lodenice v Karlovej Vsi

Nová obecná lodenica v Karlovej Vsi bola 7. novembra 2019 slávnostne otvorená. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj primátor Matúš Vallo. 

Veľké poďakovanie patrí starostke Karlovej Vsi Dane Čahojovej a poslancom MČ Karlova Ves, ktorí dotiahli prísľub novej lodenice spred 12 rokov do konca: kľúčovú úlohu zohral aj bývalý olympionik a spoluzakladateľ ABVK, Ďuro Kadnár. 

Novým nájomníkom je Klub vodných športov (bývalá BAZ), stredné poschodie mestská časť prenajme ako kaviareň/komunitnú miestnosť s vodáckou tématikou.

Lodenica v Karlovej Vsi je prvou, ale veríme, že nie poslednou obecnou lodenicou v Bratislave: Hl mesto Bratislava v spolupráci s ABVK sa dohodli identifikovať vhodné lokality na vznik ďalších obecných lodeníc.

 Viac tu: link

Bezpečné prekonávanie VD Čunovo pre turistickú plavbu

Rokovania, ktoré ABVK vedie s Vodohospodárskou výstavbou (VV) od minulého roka o návrhu opatrení na bezpečné prekonávanie hate Čunovo pre turistickú plavbu napredujú. 

Na náš podnet VV obstaralo návrh štúdie obnovenia sklzu, teraz VV obstaráva výber projektanta. Okrem toho s VV riešime aj prenášku pod Danubianou umiestnením pontónu na vystupovanie pre dlhšie plavidlá a veslice, resp pri silnom vlnobití na hati, a takisto pontónu na nastupovanie pod haťou, plus očistenie trasy prenášky. 

Odbornými garantmi za ABVK sú Ing. Maťo Vaníček a Ing. Jožo Páleš. Po dokončení rekonštrukcie plavebných komôr chceme tiež dohodnúť pravidelný režim komorovania pre malú plavbu na hati Čunovo. 

Následne chceme začať riešiť režim na hati Dunakiliti. 

Bratislavský Dunajský park

Skupina odborníkov, znalcov Dunaja, vodákov, architektov a urbanistov, prírodovedcov, vodohospodárov a ochrancov prírody sformulovala víziu tzv. Bratislavského dunajského parku využitím záplavového územie Dunaja dĺžky 20 km od rakúskej po maďarskú hranicu.  

(Ing. arch. Vladimír Hrdý, Ing. arch. Matúš Janota, prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., Mgr. Andrej Kovarík, Ing. Martin Mišík, PhD., Mgr. Andrej Somora, doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD.)

Jednoduchými revitalizačnými úpravami by sa dosiahlo prepojenie troch ramien s Dunajom (Ovsišťské rameno, Starohájske rameno, Jarovské rameno). 

Územie by bolo sprístupnené pre ľudí pozdĺžnym spojením po chodníkoch pri Dunaji a priečnymi vstupmi do územia k miestam prírodného Dunaja. Územím by viedli turistické, náučné, bežecké a cyklo chodníky, a vodácke trasy. Možné rozšírenie aj na ľavý breh Dunaja. 

Podľa autorov návrhu projekt je veľmi ľahko realizovateľný aj po etapách a získal jednoznačnú podporu primátora Valla a jeden zo zásadných strategických projektov – jeho súčasťou by bola aj Lido lagúna.

 Viac tu: link

Splav s primátorom

Primátor Matúš Vallo sa s nami splavil na kánojke z Karloveskej zátoky na Lido aj v doprovode trojnásobného olympijského víťaza vo vodnom slalome Petra Hochschornera. 

Zapádloval si aj na kajaku s Ondrom Michalíkom v rámci školy kajaku pre verejnosť a následne strávil takmer dve hodiny v diskusii s vodákmi. Hovorilo sa v nej najmä o zachovaní a rozvoji činnosti lodeníc, Dunajskom parku a Lido pláži. 

Verejné prístavy a bezpečnosť vodákov

Na stretnutí s Verejné Prístavy as ABVK upozornilo na potrebu zohľadnenia bezpečnosti vodákov pri vypracovaní strategického plánu rozvoja prístavov. 

Ohrozeniu by sme mali predísť umiestňovaním plávajúcich zariadení (pontónov), tak aby vždy jeden breh bol voľný bez ukotvených pontónov pre potreby záchrany.

Cezhraničná spolupráca na rieke Morava

V rámci projektu baum2020 (https://www.facebook.com/baum2020/) sa 25.09.2019 v Angern an der March uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého témou bola vodácka infraštruktúra na rieke Morava. Stretnutia sa zúčastnili aktéri zo slovenskej aj rakúskej strany. 

Okrem starostov tak boli prítomní aj zástupcovia vládnych a nevládnych inštitúcii z oblasti ochrany prírody, vodohospodárstva či správy vodných tokov. 

Všetci prítomní vyjadrili svoj záujem podieľať sa na zlepšovaní podmienok pre splavovanie Moravy, či už stanovením režimu splavovania alebo budovaním oficiálnych nástupných a výstupných bodov. Všetky tieto aktivity by mali byť predmetom spoločného slovensko-rakúskeho projektu v budúcnosti.

Ako inšpirácia by mal slúžiť úspešný projekt „Kanu Leitha“ (https://www.facebook.com/kanu.leitha/), ktorý bol realizovaný pred časom rakúskymi a maďarskými partnermi na rieke Litava. 

K jeho výsledkom patrí predovšetkým stanovenie režimu splavovania či vybudovanie viacerých nástupných bodov na rieke s možnosťou táborenia. Toto všetko je prehľadne znázornené v praktickej mape.

Plánované vodné diela na starom toku Dunaja medzi Dunakiliti a Sapom

Pre tých, ktorí už 30 rokov prekonávajú (s vypätím všetkých síl a niekedy s nasadením života) betónovú bariéru vodného diela na Dunaji (s výnimkou veľmi krátkeho času fungovania sklzu v Čunove) je pochopiteľné zdesenie, ktoré v nás vyvolala informácia, že v tichosti a s vynechaním (aj odbornej) verejnosti sa v spolupráci s maďarskou stranou pripravujú plány na vybudovanie viacerých nových vodných diel na starom toku Dunaja medzi Dunakiliti a sútokom s derivačným kanálom pri Sape. 

ABVK v spolupráci s prírodovedcami, ochranármi a vodohospodármi usporiadali verejnú diskusiu k tejto téme ako aj petíciu, požadujúcu intenzívnu verejnú odbornú diskusiu, ktorá musí predchádzať plánom “rekultivácie“ tohto delikátneho územia vnútrozemskej delty Dunaja. 

O problematiku prejavili záujem viaceré subjekty a bola k nej zvolaná aj mimoriadna schôda výboru pre životné prostredie NR SR. 

Na základe vznesených požiadaviek o vytvorenie širšieho fóra pri definovaní potrieb a zámerov v danom území, Úrad splnomocnenca pre VD zvolal k tejto téme stretnutie na ktoré pozval aj zástupcov ABVK, spolu s ďalšími organizáciami, ktoré sa k tejto téme angažovali.

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa viac o niektorej z tém prezentovaných vo Vodáckych novinách, prípadne by ste sa chceli zapojiť do riešenia niektorej témy, alebo máte tipy/nápady napíšte nám prosím na info@abvk.sk.

Prosíme, aby ste Vodácke noviny rozoslali v rámci vašich Klubov, resp. okruhu kamarátov vodákov. Zároveň tí, ktorí budú mať záujem dostávať aktuálne informácie o aktivitách ABVK môžu sa zaregistrovať na web stránke www.ABVK.sk. Budú dostávať Vodácke noviny  (cca 3x ročne, resp. keď sa niečo významné udeje). Okrem toho pripomíname, že o aktuálnom dianí priebežne informujeme na Facebook stránke ABVK: https://www.facebook.com/Asociácia-bratislavských-vodáckych-klubov-1804463919778019/ ako aj na web stránke ABVK: www.abvk.sk

Scroll to top