Bratislavské Vodácke Noviny 2020

Druhé vydanie Bratislavských Vodáckych Novín zhŕňa to najpodstatnejšie zo života vodákov v hlavnom meste.

Obsah:

Príhovor predsedu

Ahojte vodáci,

 

Po úspechu minuloročného historicky prvého čísla Bratislavských Vodáckych novín (BVN), sme pre vás dnes pripravili druhé číslo BVN, v ktorom chceme bratislavskú vodácku obec informovať o témach, ktoré sa dotýkajú vodákov, bez ohľadu na to či pádlujú alebo veslujú.

.

Asociácia bratislavských vodáckych klubov (ABVK). ktorá je vydavateľom BVN, zastrešujúca organizácia viac ako 20 vodáckych klubov v Bratislave s členskou základňou vyše 2000, si tento rok pripomenula piate výročie svojho založenia. Našim cieľom je popularizácia lodeníc a vodáckeho športu medzi Bratislavčanmi, ochrana záujmov vodáckych klubov v Bratislave, spolupráca vodákov s orgánmi mesta a mestských častí, VÚC ako i s rôznymi záujmovými skupinami a organizáciami pri riešení otázok vodáckeho športu a oddychu pre Bratislavčanov, iniciovanie a posudzovanie rozvojových plánov a územného plánu mesta pre oblasti v okolí Dunaja.

 

Nakoľko sa nám tieto ciele podarilo napĺňať budete môcť posúdiť pri čítaní tohto čísla BVN, z ktorého sa dozviete na čom sme v priebehu roka pracovali, čo sme dosiahli a čomu sa plánujeme venovať v budúcnosti.   

 

Na tomto mieste sa chcem poďakovať dobrovoľným členom predsedníctva ABVK, ktorí hrali kľúčovú úlohu pre realizácii prioritných tém.  Touto cestou sa chcem takisto poďakovať vodáckym klubom ktoré zaplatením členského príspevku umožnili pokračovanie našej činnosti a ktoré budú mať vďaka tomu možnosť aktívne zasahovať do činnosti ABVK.

 

Budeme radi ak si Vodácke noviny prečítate, budete ich zdieľať s kamarátmi vodákmi a dáte nám vedieť či sa vám to páčilo.

 

Vlado Mišík

v mene Predsedníctva ABVK

Upratovanie bratislavských brehov

Rieka prechádza krajinou a po ceste zbiera všetko, čo jej príde do cesty. Preto je čistenie brehov nekonečná, ale veľmi užitočná práca pre každého, kto rád chodí do prírody relaxovať.

Toho roku sa kvôli protiepidemickým opatreniam upratovanie presunulo z klasického jarného termínu na 27. jún pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja. Toto podujatie zároveň bolo zaradené do medzinárodného projektu čistenia vôd  River Clean Up Day. Upratovanie prebehlo pod záštitou primátora HMB Matúša Valla a s podporou dotknutých mestských častí a vodáckych klubov. Ďakujeme aj korporátnemu partnerovi Allianz SP a hlavne stovkám dobrovoľníkov. Vďaka Vám z brehov zmizli stovky kíl odpadu.

Upratovanie je aj dobrou príležitosťou upozorniť na vodácke témy, ktoré život na rieke ovplyvňujú za účasti viacerých médií a zo slušnými mediálnymi výstupmi.

V budúcom roku plánujeme zopakovať osvedčený jarný termín (termín vopred ohlásime prostredníctvom https://www.facebook.com/asociacia.bratislavskych.vodackych.klubov/)  a prihlásiť podujatie do celosvetového River Clean Up Day a zapojiť všetkých tohoročných partnerov.

 

Zanášanie Karloveskej zátoky

Karloveská zátoka je najvyužívanejšou vodáckou lokalitou v Bratislave. Je kolískou našich olympijských víťazov, sídli tu väčšina vodáckych klubov a učia sa tu jazdiť stovky detí aj dospelých. Preto je jeho zanášanie, ktoré spôsobuje neprieplavnosť, alarmujúce.

 

Pred začiatkom rokovaní so správcom toku SVP š.p. sme rokovali a získali podporu od HMB, MČ Karlova Ves, BROZ a BVS. Následne sme začali rokovania so správcom toku – SVP Závod Dunaj Bratislava. Výsledkom našich štyroch stretnutí bolo zmapovanie nánosov pomocou echolokátorov, odhad objemu prác a nacenenie.

Vzhľadom na povolebné personálne zmeny vo vedení SVP a odhad nákladov vo výške cca 200 000€ ďalej pracujeme na získaní podpory z Ministerstva životného prostredia, do rezortu ktorého SVP spadá. 

Pracovný splav z primátorom

Druhý “primátorský” splav nám dal jedinečnú príležitosť prejsť si počas plavby z Devína na Lido s primátorom Vallom a viceprimátormi Kratochvílovou a Káčerom témy z Memoranda o spolupráci medzi HMB a ABVK.

Začínali sme na Devíne, kde Jožo Páleš vysvetlil prírodný potenciál obnovenia Devínskeho jazera a mali sme možnosť si vyskúšať nedostatky existujúcich schodov k Morave.
Splav pokračoval Karloveským ramenom okolo Sihote, kde sme si ukázali ako vyzerá prírodná dunajská pláž ako príklad ako by to mohlo po odstránení brehového opevnenie vyzerať napríklad na Lide.

 

Luciša Hollá upozornila na potrebu odstránenia nánosov v spodnej časti Karloveského ramena.

 

Na ostrove „Amazonka“ podrobnejšie predstavil víziu Bratislavského Dunajského Parku spoluautor tohto projektu a jeho ideový nositeľ Maťo Mišík. Pri prejazde zátokou sme videli dôležitosť upratovania Bratislavských brehov a pozreli historické lodenice Tatran a Slovenský Veslársky Klub.

Splav sme ukončili v Dunajčíku BBQ a voľnou diskusiou na ďalšie témy z Memoranda.

Nebezpečné piliere mosta D4R7

Cieľom ABVK je zachovať, alebo zlepšiť podmienky pre vodákov v okolí Bratislavy. Preto sme pripomienkovali život ohrozujúce riešenie pilierov mosta D4R7 cez Dunaj (Lužného mosta) ešte pred vydaním stavebného povolenia.

 

Naše pripomienky neboli akceptované. Piliere medzičasom stoja, a preto sme sa spolu s ďalšími organizáciami obrátili na Európsku investičnú banku (EIB), ktorá most spolufinancuje. Výsledkom tejto snahy je vyšetrovanie zo strany EIB.

 

Riziko pre osoby vo vode v kontakte s piliermi tohto mosta bolo medzičasom potvrdené pomocou matematických aj fyzikálnych modelov slovenskými expertmi z oblasti riečnej hydrauliky: obidva druhy modelovania preukázali schopnosť podvodnej konštrukcie pilierov vtiahnuť osobu v kontakte s telesom piliera do jeho útrob, odklial je možnosť záchrany de-facto  nemožná.


V ďalšom období budeme preto požadovať uskutočnenie kompenzačných opatrení na náklady zhotoviteľa v podobe sprietočnenia a prepojenia ramien Starohájskeho a Jaroveckého, ktoré by vytvorilo bezpečnú obchádzkovú trasu rizikového úseku pre malé bezmotorové plavidlá.

Pripomienkovanie návrhu opatrení pre zabezpečenie plnosplavnosti na vodnej ceste Dunaj

ABVK sa aktívne zapojila do pripomienkovania štúdie Ministerstva dopravy a výstavby SR Návrh opatrení pre zabezpečenie plnosplavnosti na vodnej ceste Dunaj v r. km 1880,26 – r. km 1708,20, ktorá rieši plnosplavnosť pre veľkú plavbu na celom slovenskom úseku Dunaja.

Našim cieľom je zabezpečiť, aby štúdia rešpektovala medzinárodné štandardy participatívneho zapojenia dotknutých skupín, akými sú na rieke aj vodáci. Budeme presadzovať opatrenia na zlepšenie podmienok pre bezmotorovú plavbu ako sú napr. vhodné nástupné a výstupné miesta, bezpečné obchádzkové trasy (D4R7) a bezpečné prekonávanie vodáckych bariér  (VD Čunovo, VD Dunakiliti).

Taktiež budeme trvať na prijatí vhodných kompenzačných opatrení v prípade ak by v dôsledku realizácie opatrení pre veľkú plavbu malo prísť k obmedzeniu činnosti vodákov alebo ich bezpečnosti: napríklad aby nové bariéry, opevnené brehy, smerné stavby a podobne boli kompenzované revitalizáciou brehov, obnovou ramien, úpravou nástupných a výstupných miest a táborísk.

Verejné prístavy – pontóny a motorové člny v Bratislave

Pontóny, teda plavidlá ukotvené na brehu Dunaja, znemožňujú prístup k vode pre vodákov aj plavcov. Zároveň sú nebezpečné v prípade povodní a ekológia ich odpadového hospodárstva je tiež otázna.

Za schvaľovanie kotvenia pre pontóny od mosta Lafranconi až takmer po nový Lužný most zodpovedná štátna spoločnosť Verejné prístavy a. s. VP považujú celé toto územie za prístav a ich cieľom je osadiť po oboch brehoch čo najväčší počet pontónov.

VP zatiaľ nereagovali adekvátne na naše pripomienky ako dotknutej strany. Do diskusie preto mienime zapojiť aj MŽP a MDV, ako nadriadeného orgánu, ako aj Hlavné mesto Bratislavu . Našim cieľom je, zapracovanie požiadaviek bezpečnosti do Master Planu rozvoja  Verejných prístavov a regulovať umiestnenie pontónov.

Cieľom ABVK je zamedziť ukotveniu ďalších pontónov na pravý breh Dunaja. To umožní prístup verejnosti k vode a vytvorí bezpečnú únikovú cestu pre plavcov. Zároveň sa budeme snažiť o reguláciu rýchlosti motorových člnov v Bratislave a zamedziť tak tvorbe vĺn ohrozujúcich malú bezmotorovú plavbu.

Bezpečné prekonávanie VD Čunovo pre turistickú plavbu

Hať v Čunove je prekážkou v plynulej plavbe po Dunaji. Chýba tu bezpečný spôsob jej prekonania pre bezmotorové plavidlá.

Vedenie Vodohospodárskej výstavby š.p. (VV šp) má záujem vyriešiť bezpečné prekonávanie Čunovskej hate. Predchádzajúce vedenie VV šp na základe našich podnetov dalo vypracovať projekt obnovy vodáckeho sklzu, na základe našich požiadaviek. 

Ďalej sme navrhli harmonogram komorovania na hati Čunovo a návrh technického riešenia prenášky pod Danubianou. V dôsledku povolebných zmien sme čakali na vymenovanie nového vedenia VV š. p. a po ich vymenovaní sme nedávno obnovili rokovania na túto tému.

Budeme žiadať, aby sa v budúcom roku spustila výstavba sklzu, naprojektovala prenáška pri Danubiane a bol prijatý a zverejnený harmonogram komorovania na VD Čunovo ešte pred začiatkom vodáckej sezóny.

Vodácka mapa

Propagáciu vodnej turistiky podporil aj projekt Spoznaj Dunaj člena predsedníctva ABVK Ondreja Michalíka.

 

Vďaka podpore Dunajského Fondu vznikla vodácka mapa s popismi najobľúbenejších vodáckych trás, nástupných a výstupných miest. Videom zo splavu v hlavnom vysielacom čase v TV JOJ a 40.000 zobrazeniam na YouTube sme na vodu dostali stovky nových ľudí.

Bratislavský Dunajský park

Dunajský park je vízia využitia záplavového územie na pravej strane Dunaja v Bratislave pre šport a rekreáciu v prírode. Projekt počíta s realizáciou po etapách. Prepojením existujúcich ramien vzniknú vodácke trasy prístupné cez náučné chodníky a cyklocesty. Z vodáckeho hľadiska veľmi atraktívnymi prvkami navrhnutými v území s sprietočnenie viacerých riečnych ramien v Bratislave a jej okolí , napr. Starohájskeho, Jarovského, Ovsišťského, ako aj sprírodnenie viacerých úsekov brehov dnes obsypaných lomovým kameňom. Súčasťou BDP by mala byť aj prírodná dunajská pláž Lido o ktorej referujeme s samostatnom príspevku.

 

Projekt získal jednoznačnú podporu primátora HMB a memorandum o jeho vzniku podpísalo aj Ministerstvo Životného Prostredia a jeho podniky Vodohospodárska Výstavba a Slovenský Vodohospodársky Podnik.

 

K projektu bola aj na náš podnet zriadená medzirezortná komisia a pod vedením MIB bol vytvorený aj výkonný výbor pozostávajúci s projektového manažéra, zástupcov HMB a autorov štúdie. Ich úlohou bude navrhovať ďalší postup, časový harmonogram a rozpočet projektu.

Plánované vodné diela na starom toku Dunaja medzi Dunakiliti a Sapom

V minulom čísle sme referovali o v tichosti pripravovaných plánoch na vybudovanie viacerých nových vodných diel na starom toku Dunaja medzi Dunakiliti a sútokom s derivačným kanálom pri Sape. Aj vďaka intervenciám ABVK a v spolupráci s prírodovedcami, ochranármi a vodohospodármi sa nám podarilo dosiahnuť významný pozitívny posun: vytvorenie odbornej skupiny, v ktorej budeme mať zastúpenie, ktorá má navrhnúť možné revitalizačné opatrenia v tomto území vrátane ramennej sústavy.

Obnovenie prírodnej dunajskej pláže Lido

Na základe nami iniciovanej petície a použitím ideového návrhu Maťa Mišika a Matúša Janotu bola vypracovaná štúdia Lido dunajskej pláže (obnovenie prírodnej dunajskej mestskej pláže vrátane sprietočnenia Ovsišťského ramena s nutnosťou zachovania činnosti vodáckych klubov v lokalite Lido). Táto štúdia bola odovzdaná v minulom roku na Magistrát HMB a má slúžiť ako podklad na zapracovanie do Územného plánu a ÚP zóny. Vzhľadom na množstvo požiadaviek na zmenu v ÚP zapracovanie týchto zmien je možné očakávať najskôr o dva roky.  Rokuje sa o urýchlení tohoto procesu.

 

Prírodné územie Lido je zakomponované aj do koncepcie BDP (referujeme o tom inde). V rámci BDP je možná parciálna realizácia niektorých prírodných brehových úprav v lokalite Lida ešte pred prijatím zmien v ÚP.

Valné zhromaždenie ABVK

Valné zhromaždenie ABVK pôvodne plánované na november 2020 sa vzhľadom na epidemickú situáciu presunulo: predbežne na marec 2021 zrejme virtuálne formou videokonferencie vzhľadom na existujúce proti-epidemické opatrenia. Pozvánky budú zaslané predsedom klubov. Pripomienkovať plán činnosti a voliť členov predsedníctva budú mať len tie kluby, ktoré uhradili členský poplatok, na základe rozhodnutia VZ ABVK z roku 2019. Pozvánku dostanú a ako pozorovatelia bez hlasovacieho práva sa budú môcť VZ zúčastniť aj ostatné kluby. Informácie na info@abvk.sk

Spomíname

Igor “Slon” Mičušík 

Igor. Igorko, Igi, tato, dedko, vodákmi prezývaný Slon sa narodil v Bratislave 8. 9. 1945. Roky sme ho poznali ako výborného kajakára. V Tatrane Karlova Ves od 14 rokov pretekal v rýchlostnej kanoistike. Neskôr v klube dlhodobo  pôsobil ako pomocný tréner a bol rozhodcom na súťažiach. Bol priekopníkom splavovania divokých vôd na Slovensku a splavil snáď všetky toky v dosahu, vrátane bratislavskej riečky Vydrice. Vodáctvo spojil s turistikou, s bežeckým a zjazdovým lyžovaním. V roku 1974 sa zúčastnil 1. ročníka Bielej stopy SNP a neskôr bol pravidelným účastníkom, absolvoval aj zimné prechody Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. Bol predsedom Sekcie vodnej turistiky KST, zakladateľom a organizátorom Tatranského okruhu vodákov.V posledných rokoch organizoval záverečný mestský splav, spojený s ceremoniálom zamykania Dunaja. Naposledy rieku zamkol 20. októbra 2019.

Pripomeňme si Slona slovami jeho potomkov:       

Vyrastal ako jedináčik len s mamou, ktorá mu dala všetku lásku a pevné základy do života. Otca, ktorý v roku 1948 ako dôstojník musel kvôli komunistom emigrovať do USA, stretol opäť až ako 38-ročný.

Odmalička mal vždy veľa kamarátov či už na sídlisku pri Unitase alebo v škole. Keď v 14 rokoch zavítal do lodenice Tatran Karlova Ves, vodáctvo a turistika si navždy získali jeho srdce.          Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT. Tomuto odboru sa venoval celý život.

Pri vode sa zoznámil s veslárkou Brigitou, ktorá sa stala jeho životnou láskou a manželkou na 47 rokov. Tato miloval vodu vo všetkých skupenstvách, splavil väčšinu slovenských riek (napr. i Vydricu), ale i mnohé rieky v zahraničí. Keď zamrzla zátoka, hrával s kamarátmi hokej, bol lyžiarskym inštruktorom, na bežkách prešiel mnohé slovenské hrebene.   

Ako jedináčik túžil mať veľkú rodinu, čo sa mu splnilo priženením sa do Schwanzerovskej rodiny. Lásku k športu preniesol aj na deti a vnúčatá. Svojim deťom Alexandre, Maťovi a Simone dal spolu s manželkou nádherné detstvo plné zážitkov. Na splavy a rútenie sa na vlny za kriku maminy, lyžovačky v hlbokom snehu a na bubnoch či bežkovanie na Čertovici nikdy nezabudnú. Vnúčatá Betka, Radko a Luki si svojho dedka užili na Zverovke, v Liptovskom Jáne i na chate v Mšene. Ako tato i dedko bol neporaziteľný v mini futbale, pri hraní Človeče nezlob se sa vždy smial, keď niekoho vyhodil a nič mu neurobilo väčšiu radosť ako päťka alebo poznámka svojich detí či vnúčat.

Všetci ho milovali pre jeho široký úsmev, dobrosrdečnosť a bohémsku povahu. Jeho bezprostredný smiech vybuchoval i pri ixtom čítaní Švejka, na ktorého sa aj v niečom trošku podobal o čom vypovedá aj úryvok z listu, ktorý dostala jeho mama z Vojenskej katedry v máji 1966, keď mal Igor 20 rokov:

„Vážená pani,

Váš syn sa vo vojenskej príprave správa nezodpovedne a má niektoré charakterové vlastnosti, ktoré sú nezlučiteľné s pojmom dôstojníka v zálohe, na ktorú funkciu je vo vojenskej príprave pripravovaný.

Je krajne nezvládnuteľný, vysoko nedisciplinovaný a jeho vonkajší prejav je vyslovene neestetický. Svojim správaním sa spôsobuje demoralizáciu ostatných príslušníkov. Doteraz sa neprihlásil a nevykonal dve vojenské skúšky.“

Slonova spontánna a pohodová povaha oživila každú zábavu, miloval spev a život ako taký.

Bude nám veľmi chýbať.

Ľubomír Čajági

Narodil sa 9. 10. 1952 v obci Malé Krškany neďaleko Levíc do rodiny vojaka a učiteľky. Zdravé dieťa, ktorému nič nechýbalo. Keď mal 10 mesiacov postihla ho jeho prvá veľká životná výzva a v podobe epidémie detskej obrny. Dôsledkom postihnutia nôh sa naučil skorej plávať ako chodiť. Ako mládežník závodne plával, dokonca úspešne aj na krajských kolách, ale tam ho už limitovalo, že plával skoro len rukami.

Hudba bola dôležitou súčasťou jeho života, už ako 15 ročný mali v Martine s kamarátmi svoju prvú kapelu.

Celý čas pôsobil v kultúrnej oblasti, istý čas bol aj predseda SZM v Dúbravke, kde organizoval kultúrne podujatia. Zároveň bol zakladajúcim členom Klubu detí a mládeže v Dúbravke. Spieval v súbore Technik a postupne hrával s kapelami Fatamorgána, Onkoband, Dunaj, Mišmaš, Jeden za druhou, OldTrampBand.

Skoro celý pracovný život pôsobil ako rádiologický laborant. Za 37 rokov na v onkologickom ústave na Heydukovej pomáhal ľuďom v ťažkých životných situáciách. S každým pacientom sa vedel ľudsky dohodnúť, či šlo o malé dieťa alebo staršieho človeka s ďalšími diagnózami. A keď vedel, že niečo nie je správne, tak to skrátka nespravil, šéf nešéf. Svoj postoj a pacienta si vedel obhájiť.

Zároveň organizoval a podieľal sa na mnohých spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach ako bol výstup mládeže na Rysy, hudobné večery v Kultúrnom dome na Vajnorskej ul. či festivaloch Porta. Mal dokonca papiere VHT a viackrát vyšiel aj na Gerlach. Stávalo sa, že bol s barlou na turistike a keď neinformovaní ľudia videli v diaľke niekoho s palicou na vysokohorskej trase, tak volali horskú záchrannú službu. Chlapi vybehli ratovať a keď sa priblížili, videli, ako im Ľubo s úsmevom máva. Jeho najväčšou turistickou láskou bol Slovenský raj, z ktorého mal veľa vtipných historiek.

Svoj život dal dohromady s Gabikou, ktorá bola rodená Múdra, po svadbe už len Čajágiová. Prežili spolu 39 rokov. Z ich zväzku vzišli dve zdravé deti – Maco a Maca, pre neznalých, meno dostali po Ľubovom starom otcovi Martinovi. A vtedy niekedy objavil novú lásku kanoistiku. Tá kládla nižšie nároky na jeho poškodené nohy. Netrvalo dlho a stal sa predsedom Klubu vodných športov v Karlovej Vsi, kde v tejto funkcii strávil 25 rokov.

Organizoval rôzne splavy a ďalšie akcie. Deti napriek tomu, že bývali v Petržalke, prakticky vyrástli v Karlovke na lodenici, kde vtedy vznikla perfektná partia rodín s deťmi. Dnes nostalgicky spomíname na splavy s 2 až 3 plnými autobusmi účastníkov, s táborákmi na

Vltave, Lužnici-Sázave, Tatranské okruhy vodákov, víkendy na Bodíckych ramenách a mnohé iné.

Postupne mu začali pribúdať zdravotné komplikácie, zhoršená astma, diabetes či vysoký krvný tlak. Avšak vždy sa snažil fungovať ďalej. Otec, manžel, predseda KVŠ, zástupca vlastníkov bytov, zdravotník, hudobník. Mnoho zodpovedných rolí. Tam, kde by mnohí otáľali, on neváhal a šiel ďalej. Keď už nevládal klusať, tak chodil, keď aj to bol problém, tak sa tackal opretý o paličku či pádlo. Ale vždy šiel dopredu. Rodina a hudba ho ťahali ďalej. Aj keď už telo nevládalo, vôľa nepoľavovala a viem si živo predstaviť ako aj počas posledného zákroku diskutoval s operatérom.

Avšak 24. 7. 2020 o 11:00 sa obloha sa zatiahla, nebesá zaplakali a Ľubo sa rozlúčil s týmto svetom. Cvak a hotovo. Už sa v noci netrápi o ďalší nádych, neschopný uspievať aspoň pol slohy z pesničky. Už znova si tam niekde môže chodiť po horách, splavovať rieky, hrať a spievať voľný ako vták. Tak sa tešme spolu s ním.

Navždy budeš v našich srdciach a spomienkach!

Spomínajme, na všetko krásne čo nám priniesol do života, tešme sa s každou spomienkou a úsmevným zážitkom, ktorých vďaka nemu naozaj nebolo málo.

 

Tibor Smatušík

Tesne pred koncom roka v tichosti odišiel do vodáckeho neba aj zakladateľ vodného slalomu a zjazdu v TJ Slávia UK a vynikajúci tréner kanoistiky na divokých vodách Tibor Smatušík, CSc., ktorý mal 26.12.2020 osláviť svoje 90. narodeniny. Ako tréner a súčasne aj vedúci katedry telesnej výchovy pomohol pripraviť veľa pretekárov z rôznych slovenských oddielov kanoistiky na vysokoškolské štúdium FTVŠ UK a na školenia trénerov kanoistiky. Ako dlhoročný vedúci katedry mal výrazný podiel na zabezpečení kvalitnej športovej prípravy mládeže. Je len málo takých priamych a nezištných ľudí, zanietených pre zmysluplné športovanie mládeže, akým bol Tibor.

Česť jeho pamiatke.

Záver

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa viac o niektorej z tém prezentovaných vo Vodáckych novinách, prípadne by ste sa chceli zapojiť do riešenia niektorej témy, alebo máte tipy/nápady napíšte nám prosím na info@abvk.sk.

 

Prosíme, aby ste Vodácke noviny rozoslali v rámci vašich Klubov, resp. okruhu kamarátov vodákov. Okrem toho pripomíname, že o aktuálnom dianí priebežne informujeme na Facebook stránke ABVK:

https://www.facebook.com/Asociácia-bratislavských-vodáckych-klubov-1804463919778019/ ako aj na web stránke ABVK: www.abvk.sk

Scroll to top